Biuro rachunkowe „Lexberg” Jolanta Wrześniak specjalizuje się w obsłudze małych i średnich firm w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac.


Prowadzenie ewidencji ryczałtowej:

 • księgowanie dokumentów do ewidencji przychodów,
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznego zeznania podatkowego,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata,
 • zakładanie i likwidacje działalności.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

 • księgowanie dokumentów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata,
 • zakładanie i likwidacje działalności.

Prowadzenie ksiąg handlowych:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej,
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia niskocennego,
 • przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań,
 • zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego – w tym: bilansu, rachunku zysków i strat,cash flow oraz informacji dodatkowej, zeznania rocznego CIT-8 oraz pomoc w przygotowywaniu uchwał,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • tworzenie indywidualnych planów kont oraz polityki rachunkowości,
 • sporządzanie raportów kasowych,
 • opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości.

Kadry, płace, rozliczenia ZUS:

 • przygotowywanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych,
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych,
 • obliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do Urzędów Skarbowych obowiązujących deklaracji i rozliczeń (PIT-8AR, PIT-4R),
 • sporządzanie na koniec roku kalendarzowego: raportów RMUA, kart wynagrodzeń pracowników, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników (w tym umowa o pracę; PIT 2, informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy),
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej (tzw. teczek osobowych).
 • prowadzenie ewidencji urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy,
 • pomoc przy opracowywaniu regulaminów pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, itp.

Kompleksowe prowadzenie rozliczeń VAT:

 • prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży i zakupu,
 • prowadzenie rozliczeń VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz imporcie usług,
 • sporządzanie deklaracji VAT, plików JPK  i przekazywanie ich do urzędu skarbowego.